Сагаан hараар! Сагаалганаар!

Светлый праздник Сагаалган
Завтра мы встречаем,
Вам привет горячий свой
От сердца посылаем!
Здоровья, мира и добра
От души желаем!
С Сагаалганом всех друзей
Нынче поздравляем!

Сагаан hара сахилзаhаар
Сагаан hара морилоол даа,
Сагынь болоод салгидаhаар
Сагаан эдеэн дэлгэрбэл даа.
Сагаан хуhан сэргэдэмнай
Сагаалгамнай ерээд буугаа,
Сагаан сэдьхэлhээ бэе бэеэ
Сагаалганаар золгоел даа…
Арад зондоо Сагаан hара
Аза жаргал уреэгээл даа
Нэрэ солынь магтан ургоод,
Нэгэ наhа нэмээгээл даа…

Cgf3vvGZ16I

Основное меню